การศึกษา1309

เมืองอ่างทอง ผนึกกำลังครู ค้นหาเด็กเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา

การศึกษา1309

กสศ.-เทศบาลเมืองอ่างทอง ผนึกกำลังครูค้นหาเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ผ่านตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ชู ฐานข้อมูลจากครู คือ จุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่สร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาที่สูงขึ้นได้ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกนิษฐา คุณาวิศรุต รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา กสศ. ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายธวัช ศรีสว่าง  การศึกษา รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง นางอุษากร สีดาบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง นางทัศนีย์ ระเบียบดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน คณะครู และสื่อมวลชน เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนในภารกิจเยี่ยมบ้านและการจัดการข้อมูลในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนทุนเสมอภาค ดร.ไกรยส ได้ขึ้นกล่าวว่า การลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ครั้งนี้ กสศ. ต้องการเรียนรู้และเข้าถึงสถานการณ์จริง การศึกษา ในพื้นที่การทำงานทุนเสมอภาค หลังจากโรงเรียนเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มากว่า 3 ปี เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอ และคำแนะนำจากทุกภาคส่วน ไปพัฒนากลไกการทำงานดูแลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงหลักประกันโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันพบว่ารายได้ของครอบครัวเด็กยากจนและยากจนพิเศษยังคงลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา