สังคม 1309

ดูข้อมูลการท่องเที่ยวแต่ละภาค สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้

สังคม 1309

สังคม สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คน และเศรษฐกิจไม่น้อย และหากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องยังคงลากยาวและทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆ เศรษฐกิจของไทยในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมจะเกิดความเสียหายอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในการผลิต ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน 2565 ส่งผลกระทบไปยังหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมรวม 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน สุโขทัย ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ดมหาสารคาม ยโสธร หนองบัวลำภู กระทบไทยเที่ยวไทยมาก-น้อยแค่ไหน บุรีรัมย์ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และ ฉะเชิงเทรา โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ตามลำดับ ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  ชวนดูข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถึงความเสี่ยงอุทกภัยในปี 2565 และผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว และดูว่าแต่ละภาคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมากน้อยอย่างไร  ปี 2565 ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะอุทกภัยในบางพื้นที่ โดยสัญญาณชัดเจนมาจาก

1. ดัชนีสมุทรศาสตร์ที่สะท้อนภาวะลานีญาในระดับปานกลางทำให้แนวโน้มปริมาณพายุ หรืออิทธิพลของพายุชัดเจนขึ้น โดยบ่งชี้ว่าสถานการณ์ฝนในปีนี้จะมากกว่าปกติ

2. ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่มีระดับสูงใกล้เคียงปี 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัย โดยพื้นที่เสี่ยงได้แก่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ครัวเรือน โรงงาน เครื่องจักร สินค้าเกษตร และภาคการท่องเที่ยว โดยคาดว่าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในปี 2565 จะครอบคลุมพื้นที่กว่า 5.3 ล้านไร่